Strona https://auctions.autodeknudt.be jest własnością Auto Deknudt.

Wszyscy użytkownicy strony https://auctions.autodeknudt.be akceptują następujące zasady i warunki.

 

Artykuł 1 - Znaczenie użytych pojęć

  • Klient, któremu przypisano jedną lub więcej części, jest " kupującym "
  • Artykuł, pojazd lub zestaw przedmiotów to " dużo "
  • Wszyscy użytkownicy muszą wypełnić formularz rejestracyjny witryny, aby potwierdzić " rejestrację "
  • Dane osobowe podane przez użytkownika, odnoszące się do jego osoby, jego działalności, adresu, numeru BCE, są częścią " danych osobowych "
  • Każda kwota zaproponowana przez użytkownika dla jednej lub więcej części jest " ofertą ". Każda oferta zostanie złożona bez podatku VAT i bez żadnych opłat za sprzedaż
  • Każda instytucja finansowa, firma leasingowa, kurator, komornik, likwidator, który chce skorzystać z usług Autodeknudt, aby sprzedać dużo, to "arbitrzy"
  • Sprzedaż online ruchomych lub innych towarów za pośrednictwem Internetu jest " aukcją internetową "
  • Wszystkie płatności będą dokonywane przez " Gwarantowany i poświadczony czek bankowy lub przelew bankowy "
  • Każda sprzedaż partii, która nie wymaga interwencji urzędnika publicznego, to " sprzedaż za zgodą "
  • Każda sprzedaż partii wymagająca interwencji urzędnika publicznego jest " sprzedażą publiczną "

 

Artykuł 2 - Zakres

Relacja między Klientem z jednej strony a Autodeknudt z drugiej strony będzie, za pomocą Witryny, kontrolowana przez Ogólne Warunki Aplikacji.

Relacje między Klientem a Autodeknudt będą kontrolowane tylko przez Warunki Ogólne i Warunki Specjalne. W przypadku rozbieżności między Warunkami Ogólnymi a Szczególnymi Warunkami, te ostatnie będą miały pierwszeństwo. Przez rejestrację Klient zaakceptował Regulamin w dowolnym momencie, w którym loguje się z zamiarem złożenia Oferty.

 

Artykuł 3 - Umowa

W drodze Rejestracji strony przybywają do Kontraktu, za pośrednictwem którego Klient ma możliwość wzięcia udziału w Akcji. Umowa jest umową osobową i dlatego nie jest podatna na jakiekolwiek przeniesienie ani przeniesienie własności, ani na zajęcie, w celu ustanowienia zastawu, hipoteki lub jakiejkolwiek formy zabezpieczenia.

Dane osobowe muszą być przekazywane do Autodeknudt przez rejestrację. Autodeknudt szanuje prywatność swoich klientów. Gromadzenie danych przez Witrynę i wykorzystywanie tych danych jest zgodne z belgijską ustawą z dnia 8 grudnia 1992 r. Dotyczącą ochrony prywatności. Pracownik Danych dostarczony przez Klienta zostanie wykorzystany przez Autodeknudt do, na przykład, wysłania wiadomości e-mail dotyczącej konformacji lub do przesłania informacji i / lub żądanych danych do Klienta. Autodeknudt może również wykorzystywać Dane Osobowe w celach marketingowych i na potrzeby zarządzania. W żaden sposób Autodeknudt nie będzie sprzedawał Danych Osobowych stronom trzecim. Klient jest upoważniony do sprawdzania swoich Danych Osobowych i do ich zmiany, jeśli to konieczne.

Oprócz przesyłania danych osobowych przez rejestrację, należy wybrać i przygotować nazwę użytkownika i hasło. Wyżej wymieniona nazwa użytkownika i hasło zapewniają Klientowi dostęp zarówno do jego Danych osobowych, jak i do Strony internetowej, za pośrednictwem której może on uczestniczyć w Sprzedaży.
Klient ręczy za dokładność i kompletność danych osobowych przekazywanych przez niego do rejestracji. Jeżeli dane osobowe Klienta ulegną zmianie, sam Klient zmodyfikuje go w Witrynie. Autodeknudt jest uprawniony do korzystania z niedawno przekazanego do niego Personelu Danych.

Autodeknudt i / lub urzędnik państwowy zastrzega sobie prawo do jednostronnej odmowy rejestracji, gdy Autodeknudt jest zdania, że ​​wybrana nazwa użytkownika i hasło, na przykład, mogą być uznane za obraźliwe, dyskryminujące i / lub rasistowskie lub z dowolnego powodu, który ma zastosowanie Autodeknudt i / lub urzędnik publiczny. Autodeknudt jest jednocześnie jednostronnie upoważniony do odmowy dostępu lub późniejszego dostępu do Witryny, gdy Klient nie postępuje właściwie lub popełnia lub odmawia popełnienia czynów, poprzez które Autodeknudt, Adjudicator i / lub inni Klienci, bezpośrednio lub pośrednio, ulegają obrażenia w jakiejkolwiek formie.

 

Artykuł 4 - Sprzedaż Gré à Gré

Udział w wyprzedaży Gré à Gré jest możliwy tylko po rejestracji.
Autodeknudt i / lub Adjudicator będą próbować opisać Partie, jak określono w Ulotce i / lub na Witrynie, tak szybko i tak wyraźnie możliwe. Autodeknudt i / lub Adjudicator nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub błędy opisujące Lot lub jakiekolwiek inne szkody.

Partia zostanie sprzedana w stanie, w którym znajduje się w momencie złożenia oferty, z uwzględnieniem wszystkich widocznych i ukrytych wad. Każdy Klient zostanie uznany za kontrolowanego kompletnego Lotu. Wszystkie Partie zostaną sprzedane bez gwarancji, bez gwarancji, chyba że Warunki Specjalne i / lub Ulotka i / lub Strona internetowa stanowią inaczej.

Klientem, który wystawił najwyższą Ofertę, jest Kupujący. Kupujący zostanie poinformowany e-mailem, a oferta złożona pod koniec wyznaczonego czasu zostanie przedłużona o 5 minut. Każda oferta złożona przez Klienta będzie nieodwołalna, bezwarunkowa i niezarezerwowana, nawet w przypadku przetargu. Wszystkie Oferty wystawione przez Klientów pozostają ważne do momentu otrzymania przez Autodeknudt zapłaty od oferującego najwyższą cenę. Autodeknudt i / lub Adwokat mają prawo odrzucić Ofertę Najwyższą wydaną bez podania przyczyny, dla której Druga do ostatniej Oferty jest uważana za Najwyższą Ofertę. Jeśli z jakiegokolwiek powodu odbędzie się dyskusja dotycząca najwyższej oferty Autodeknudt i / lub Adjudicator podejmie decyzję bez regresu. Jeżeli Klient nieprawidłowo wydał Ofertę, na przykład Ofertę na fałszywym Lecie, Autodeknudt może, na podstawie swojej opinii i przekonania, zezwolić na wydanie swojej Oferty i usunąć ją ze Strony internetowej, jeśli to konieczne.

Autodeknudt i / lub Arbitraż będzie upoważniony, w dowolnym momencie, nawet podczas Wyprzedaży, do złożenia Oferty minimalnej, do anulowania, zawieszenia, przedłużenia lub odroczenia sprzedaży z jednego roku na następny. w części, bez podania przyczyny, lub podjęcia jakichkolwiek działań, które w opinii Autodeknudt są niezbędne, bez przyznania Klientowi jakiegokolwiek prawa do żądania jakiejkolwiek rekompensaty. Jeśli oferta minimalna nie zostanie zakomunikowana, sprzedaż partii zostanie dokonana w dowolnym momencie poprzez napisanie wyższej oferty; być systemem "przebijania". Jeżeli zostanie ogłoszona Minimalna Oferta, Aukcja rozpocznie się od tej Minimalnej Oferty.

Uważa się, że każdy Kupujący kupił dla siebie i jest indywidualnie odpowiedzialny za to.

W terminie ustalonym z góry przez Autodeknudt i / lub Adjudicator lub w przypadku ich nieudanego pojedynczego działania, Klient otrzyma przydział o najwyższej wartości. Od ostatecznego przydziału jednej lub kilku części, są one na ryzyko i ryzyko Kupującego. Autodeknudt i / lub Adjudicator nie mogą w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za kradzież, wandalizm, pożar, burzę, zalanie wodą lub jakiekolwiek uszkodzenie po ostatecznym przydzieleniu.

Wizyty w Lotach będą odbywać się między normalnymi godzinami pracy i / lub podczas specjalnych dni wystawowych w biurze Autodeknudt i / lub w innym miejscu wskazanym na Witrynie i / lub w Ulotce i / lub lub warunki specjalne. Podczas wchodzenia do budynków i / lub terenów, na których znajduje się Lot, Klient musi przestrzegać instrukcji Autodeknudt i / lub Arbitra. Wejście do budynków i / lub terenów leży w zakresie odpowiedzialności i ryzyka Klienta. Autodeknudt i / lub Adjudicator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody fizyczne, psychiczne lub inne.

Autodeknudt i / lub arbiter mogą sobie pozwolić na odrzucenie każdej oferty sformułowanej jako niewystarczająca.

 

Artykuł 5 - Sprzedaż publiczna

Postanowienia opisane w artykule 4 Warunków Ogólnych będą w pełni obowiązywały w przypadku sprzedaży publicznej. W przypadku rozbieżności między postanowieniami artykułu 4 i 5 Warunków Ogólnych, postanowienia artykułu 5 Warunków Ogólnych będą miały zastosowanie do sprzedaży publicznej. Udział w publicznej sprzedaży jest możliwy jedynie poprzez rejestrację lub przestrzeganie postanowień artykułu 9 Warunków ogólnych.

Każda aukcja publiczna zostanie zorganizowana, przygotowana i wykonana na odpowiedzialność Autodeknudt. Autodeknudt i / lub Arbitraż będzie upoważniony, w dowolnym momencie, nawet podczas Wyprzedaży, do złożenia Oferty minimalnej, do anulowania, zawieszenia, przedłużenia lub odroczenia sprzedaży z jednego roku na następny. lub częściowo, aby połączyć lub podzielić części, bez podania przyczyny, lub podjąć jakiekolwiek działanie, które, w opinii autodeknudt, jest konieczne, bez przyznania Klientowi prawa do żądania do każdej rekompensaty.

Aby partia mogła zostać sprzedana publicznie, powinna być albo ponumerowana, albo oznaczona. Partia nie będzie częścią publicznej sprzedaży, gdy brakuje numeracji i / lub oznakowania.

W przypadku publicznej sprzedaży możliwe jest, zgodnie z procedurą opisaną w Artykule 4 Warunków Ogólnych, złożenie oferty w sposób opisany poniżej. Partia może być sprzedana za pomocą ceny wywoławczej, którą może zmniejszyć Autodeknudt w dowolnym momencie, dopóki Klient, którego ostatnia kwota jest akceptowalna, będzie wyraźnie znany przez krzyknij, kup to Lot. Pierwszy Klient, który zostanie znany jako wyżej wymieniony, zostanie wskazany przez Autodeknudt jako Nabywca tego Lotu. Jeżeli według opinii Autodeknudt kilku Klientów zgłosi się w tym samym czasie, aby kupić Dużą, powyższa procedura zostanie odświeżona od początku.

Najdroższym Klientem będzie Kupujący jeden lub więcej Miejsc i zostanie poinformowany przez Autodeknudt, albo przez e-mail w przypadku sprzedaży publicznej on-line, albo na miejscu. Wszystkie sprzedaże publiczne są nadzorowane przez komornika, który zostanie wyznaczony jednostronnie przez Autodeknudt i / lub arbitra.

 

Artykuł 6 - Płatności

Gdy tylko Klient zostanie wskazany jako Kupujący, będzie zobowiązany zapłacić Cenę Zakupu albo przelewem na rachunek bankowy Autodeknudt, podaną na Stronie Internetowej i / lub Ulotce i / lub Warunkach szczególnych. przez Autodeknudt lub jakiekolwiek inne środki płatnicze zatwierdzone przez Autodeknudt, podane na Stronie Internetowej i / lub w Ulotce i / lub w Warunkach szczegółowych. Wszystkie płatności muszą być dokonywane w euro. Jeśli płatności będą dokonywane w innej jednostce waluty, Kupujący będzie musiał ponieść koszty konwersji na jego koszt. Zapłata ceny zakupu przy sprzedaży musi nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni roboczych po ostatecznym przydziale. Kupujący spoza belgijskich granic nie mogą płacić gotówką ani czekami. Jeżeli płatność Sprzedaży nie zostanie odebrana w terminie określonym w terminie określonym w Warunkach szczególnych, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę, które szacuje się na 9,5% rocznie. , Rozwiązanie wycofania, jak określono poniżej, będzie miało zastosowanie, jeśli Autodeknudt w przypadku Sprzedaży nie otrzyma płatności w wyżej wymienionym terminie lub w terminie określonym w Warunkach szczegółowych. Autodeknudt i / lub Adjudicator mogą wybrać jedną z powyższych metod.

W przypadku odmowy lub niewypłacalności Nabywcy w celu zapłaty ceny zakupu (zwanej dalej "Kupującym Dedit"), Arbiter i / lub Autodeknudt będą mieli możliwość udzielenia Lotu Klientowi, który złożył druga wysoka oferta, aby zastąpić Lot w sprzedaży. Odbiorca Dedit będzie odpowiedzialny za wszystkie poniesione szkody, w ramach których, ale nie wyłącznie, koszty nowej Sprzedaży i różnicę między najwyższą oferowaną następnie ofertą a Ofertą wystawioną przez Dedykowanego Kupującego.
Autodeknudt ma prawo do zadrapania i / lub odparcia Dedykowanego Kupującego tych plików.

Kupujący w UE nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT od zakupu jednego lub więcej parcelów, jeśli Kupujący UE przekaże w momencie odjęcia Lota pisemne oświadczenie "dusza i sumienie" Autodeknudt dotyczący wywozu Lot poza krajem, w którym nastąpiła wyprzedaż (zwany również "ruchem wewnątrzwspólnotowym"). Nabywcy niepodlegający opodatkowaniu, będący osobami fizycznymi oraz nabywcy spoza UE, będący osobami prawnymi spoza Unii Europejskiej, będą nadal zobowiązani do zapłaty podatku VAT od zakupionych produktów. Po otrzymaniu ważnego dokumentu eksportowego nabywcy spoza UE otrzymają zwrot podatku VAT zapłaconego w ciągu 15 dni od otrzymania wyżej wymienionego dokumentu.

Faktura lub dokument z nagrodami, w podziale na części lub zbiorcze dla wszystkich partii, zostanie wystawiona przez Autodeknudt i przekazana klientowi w dniu dostarczenia Lotu, zgodnie z Artykułem 7 Warunków Ogólnych, po pełnej zapłacie. i odbiór ceny zakupu. Arbiter wystawia fakturę, jeśli zostanie złożony dokument zamówienia i prześle fakturę pocztą do Kupującego na adres znany Autodeknudt i / lub Arbitrowcowi.

Tytuł właściciela zostanie przekazany Kupującemu, gdy tylko Cena Zakupu zostanie zapłacona i otrzymana w całości i bez uszczerbku Autodeknudt.

 

Artykuł 7 - Odbiór / dostawa

Nabywca może usunąć Partię, gdy tylko spełni swój obowiązek zapłaty, zgodnie z Artykułem 6 niniejszych Warunków Ogólnych.
W przypadku Gré à Gré Sale, Nabywca będzie musiał usunąć Partię w ciągu pięciu (5) dni, po ostatecznym przydziale, w biurze Autodeknudt lub w innym miejscu, w którym Lot będzie w tym czasie.
W publicznej sprzedaży Lot musi zostać usunięty w terminie określonym w Warunkach szczegółowych.
Autodeknudt i / lub Arbitra będą uprawnieni do przemieszczania, przechowywania, dostarczania i / lub usuwania Działek na koszt i ryzyko Kupującego, jeśli nie usunął on Lotów w wyznaczonym terminie oczekiwano.

Jeśli jeden lub więcej Lotów komplikuje i / lub stwarza niemożność usunięcia innych Działek, Autodeknudt i / lub Arbiter przywołują Nabywcę tych Działek za pomocą e-maila i / lub listu poleconego i / lub listu normalnego, do ostatniego adres znany przez Autodeknudt i / lub Arbitra, aby natychmiast usunąć, jak określono dokładniej w wyżej wymienionym piśmie, te partie.

Kupujący usunie Lot w profesjonalny i staranny sposób na swój koszt i ryzyko, nie powodując szkód w budynkach i / lub innych Działkach. Podczas odbioru Kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i gwarancje dla wszystkich tych współpracowników, podwykonawców, przedstawicieli i / lub pomocników.

Wszelkie koszty związane z ewakuacją, transportem, demontażem, wyburzeniem i wszelkimi innymi kosztami odsprzedaży i / lub odbioru partii będą w imieniu kupującego.

Zabrania się wykonywania ostrzenia, spawania, demontażu lub innych czynności bez uprzedniej pisemnej zgody Autodeknudt i / lub Arbitra oraz pod warunkiem, że Nabywca może udowodnić na piśmie, że jest wystarczająco ubezpieczony od wszelkich szkód. możliwe. Autodeknudt i / lub Arbiter będą upoważnieni do żądania od Kupującego złożenia depozytu przed usunięciem Lota, jeżeli w opinii Autodeknudt i / lub Arbitra jest to konieczne do uzyskania bezpieczeństwo w kierunku zapłaty potencjalnej szkody.

Autodeknudt i / lub Arbiter będą uprawnieni do rozwiązania Sprzedaży jednego lub więcej Działek, jeśli jeden lub więcej Działów nie może zostać usuniętych z powodu roszczenia strony trzeciej i / lub fakt, że usunięcie może spowodować niedopuszczalne uszkodzenie budynków i / lub gruntu, na którym znajduje się działka, i / lub usunięcie może być uznane za problematyczne. Kupujący zostanie poinformowany listem poleconym od Autodeknudt i / lub Arbitra i nie jest zobowiązany do zwrotu kwot otrzymanych za sprzedaż tych partii.

 

Artykuł 8 - Wypłacalność

Autodeknudt i / lub Adjudicator będą upoważnieni do kontaktowania się z Klientami i zachęcania ich do wykazania wypłacalności lub w przypadku sprzedaży, aby poprosić ich o przekazanie kwoty jako zabezpieczenia. Autodeknudt i / lub Adjudicator będą mogli wykluczyć Klienta ze Sprzedaży, jeśli ten Klient odrzuci taki wniosek i / lub odmówi wpłaty depozytu.
Autodeknudt i / lub Adjudicator nie zapłaci odsetek od wypłaconych im kwot gwarancyjnych.

 

Artykuł 9 - Sprzedaż publiczna bez rejestracji online

Możesz wziąć udział w publicznej sprzedaży bez rejestracji, pod warunkiem, że uczestnik może się wystarczająco zidentyfikować w czasie publicznej sprzedaży. W przypadku osób fizycznych wymagany jest ważny dowód tożsamości, a dla osób prawnych ważny numer VAT i / lub numer rejestracyjny muszą być podane wraz z dokumentem, w którym jest wskazane, że potencjalny uczestnik może w sposób wiążący powiązać osobę prawną ( pełnomocnictwa, statut, itp.).

Obecny urzędnik publiczny ma możliwość sprawdzenia przez banki danych zewnętrznych itp. Wyżej wymienionych danych identyfikacyjnych potencjalnego uczestnika. Autodeknudt i / lub Adjudicator będą uprawnieni do odmowy udziału w publicznej sprzedaży potencjalnego uczestnika bez podania przyczyn.

Autodeknudt jest upoważniony do zintegrowania w swoich plikach danych osobowych dostarczonych przez potencjalnego uczestnika i do ich zapisania.

 

Artykuł 10 - Odpowiedzialność

Autodeknudt nie gwarantuje żadnych szkód, bezpośrednich i / lub pośrednich, wynikających z korzystania z Witryny, z wyjątkiem przypadków, gdy szkoda została celowo spowodowana przez Autodeknudt.

Przez rejestrację Klient akceptuje i zgadza się z wadami technicznymi, w których, ale nie wyłącznie, całkowita lub częściowa niemożność uzyskania dostępu do Witryny, nie może wydawać ofert lub nie może komunikować się z ostatnim Oferty za pośrednictwem Witryny ze względu na oprogramowanie lub inne problemy oraz szczególne okoliczności towarzyszące Sprzedaży za pośrednictwem Strony.

Autodeknudt nie ręczy za utratę danych, uszkodzenie, bezpośrednie lub pośrednie, nielegalny dostęp, bezpośredni lub pośredni, do danych lub dystrybucji wirusów lub innych nielegalnych programów lub jakichkolwiek konsekwencji, które mogą się pojawić po skorzystaniu z Witryny.

Autodeknudt i / lub Arbiter nie ręczy za jakąkolwiek stratę, bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z niedokładnych, niekompletnych lub nieuczciwych informacji o Lotach na Stronie i / lub w Ulotce.

Możliwość zwracania się do stron trzecich i / lub odnoszenia się do stron trzecich za pomocą linków internetowych lub w inny sposób nie może prowadzić do odpowiedzialności Autodeknudt i / lub arbitra.

Odpowiedzialność Autodeknudt zawsze będzie ograniczona do kwoty, na jaką ubezpieczenie Autodeknudt daje prawo powiększone o kwotę odliczenia i jest ograniczone do kwoty naprawy, uszkodzenia, na fakturze, najniższą kwotę aplikacji. Autodeknudt nie może powoływać się na to ograniczenie w przypadku zaniedbania i / lub umyślnie.

 

Artykuł 11 - Poufność

Wszelkie informacje przekazane przez jedną ze stron i uznane za poufne nie mogą być wykorzystywane do celów, dla których zostały przekazane. Informacje te mogą zostać przekazane jedynie pracownikom lub doradcom podlegającym tym samym ograniczeniom poufności.

Obecny wymóg dotyczący informacji poufnych nie ma zastosowania do informacji, które już są lub będą publicznie znane, jest już w prawnym posiadaniu strony przed jej otrzymaniem przez drugą stronę, co jest napisany osobiście, opracowany przez odbiorcę informacji lub musi zostać opublikowany z powodu orzeczenia sądowego i / lub z mocy prawa.

 

Artykuł 12 - Przepisy różne

We wszystkich sprawach dotyczących publicznej sprzedaży i / lub sprzedaży Gré-à-Gré Klienci i / lub Kupujący powinni wybrać swój dom w biurze Autodeknudt, jak wskazano na stronie internetowej.

W przypadku rozbieżności, niedokładności lub sprzeczności między Ogólnymi Warunkami Belgii i / lub Szczególnymi Warunkami belgijskimi a Warunkami ogólnymi i / lub Warunkami szczegółowymi w innym języku, pierwszeństwo mają warunki belgijskie.

Wszelkie modyfikacje Warunków Ogólnych i / lub Warunków specjalnych mogą być wysyłane przez Autodeknudt pocztą elektroniczną i / lub zwykłym pismem do Klienta i będzie uważane za zaakceptowane, pod wyraźnym sprzeciwem Klienta w jednym (1) ) dzień roboczy po wysłaniu e-maila i w ciągu trzech (3) dni roboczych od wysłania zwykłego pisma. Jeśli Klient sprzeciwi się modyfikacji Warunków Ogólnych i / lub Warunków specjalnych, dostęp do Witryny internetowej zostanie odrzucony.

Klient nie ma uprawnień do przeniesienia Umowy lub praw i / lub obowiązków wynikających z niej na osobę trzecią.

Wszystkie wcześniejsze zobowiązania, pisemne lub ustne, zostaną podniesione i zastąpione Ogólnymi Warunkami i / lub Szczególnymi Warunkami.

Jeżeli jedna z definicji Ogólnych warunków i / lub Szczególnych Warunków okaże się nieważna, nie będzie to miało wpływu na Ogólne Warunki i / lub Globalne Warunki Specjalne. Niepoprawna definicja zostanie zastąpiona inną definicją, która będzie miała znaczenie porównywalne z nieprawidłową definicją.

 

Artykuł 13 - Prawo właściwe

W przypadku wszelkich sporów dotyczących interpretacji i / lub realizacji niniejszych Ogólnych warunków i / lub niniejszych Warunków specjalnych, sądy Turcji będą właściwe do rozpoznania tego sporu. Ogólne warunki i szczególne warunki są regulowane przez prawo belgijskie.