De website http://auctions.autodeknudt.be is eigendom van Auto Deknudt.

Alle gebruikers van de http://auctions.autodeknudt.be website accepteren de volgende algemene voorwaarden.

Artikel 1 - Betekenis van de gebruikte termen

  • Een klant die een of meer kavels krijgt toegewezen, is een " koper "
  • Een artikel, voertuig of set items is " veel "
  • Alle gebruikers moeten het registratieformulier van de site invullen om " registratie " te valideren
  • De persoonlijke gegevens verstrekt door de gebruiker, verwijzend naar zijn persoon, zijn activiteit, adres, nr. Van BCE, maken deel uit van " persoonlijke gegevens "
  • Elk bedrag dat door een gebruiker voor een of meer loten wordt voorgesteld, is " een aanbod ". Elke aanbieding zal worden gedaan exclusief btw en zonder verkoopkosten
  • Elke financiële instelling, leasemaatschappij, curator, gerechtsdeurwaarder, vereffenaar die de diensten van Autodeknudt willen gebruiken om veel te verkopen zijn " adjudicators "
  • Een online verkoop van roerende of andere goederen via internet is " een online veiling "
  • Alle betalingen worden gedaan door " Gegarandeerde en gecertificeerde cheque of bankoverschrijving "
  • Elke partijverkoop waarvoor geen tussenkomst van een openbare ambtenaar nodig is, is " een verkoop bij overeenkomst "
  • Elke partijverkoop waarvoor tussenkomst van een openbare ambtenaar nodig is, is " een openbare verkoop ".

 

Artikel 2 - Toepassingsgebied

De relatie tussen de Klant aan de ene kant en Autodeknudt aan de andere kant zal, via de Website, worden beheerst door de Algemene Toepassingsvoorwaarden.

De relatie tussen Klant en Autodeknudt wordt alleen beheerst door de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. In het geval van verschillen tussen de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, heeft deze laatste voorrang. Door registratie heeft de klant de algemene voorwaarden geaccepteerd op elk moment dat hij of zij inlogt met de bedoeling een aanbieding te plaatsen.

 

Artikel 3 - Overeenkomst

Door middel van registratie komen de partijen tot het contract waarbij een klant de mogelijkheid krijgt om aan een verkoop deel te nemen. Het contract is een persoonlijk contract en is daarom niet vatbaar voor enige vorm van overdracht en / of overdracht, noch vatbaar voor inbeslagname, om een ​​pandrecht, hypotheek of enige vorm van zekerheid vast te stellen.

Persoonlijke gegevens moeten door registratie aan Autodeknudt worden doorgegeven. Autodeknudt respecteert de privacy van haar klanten. De verzameling van gegevens door de website en het gebruik van deze gegevens is in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy. Het door de klant aangeleverde gegevenspersoneel zal door Autodeknudt worden gebruikt om bijvoorbeeld een bevestigingse-mail te verzenden of om informatie en / of gevraagde gegevens naar de klant te verzenden. Autodeknudt kan ook persoonlijke gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden en ten behoeve van het beheer ervan. Autodeknudt zal op geen enkele manier de persoonlijke gegevens aan de derde partij verkopen. De Klant is gerechtigd zijn Persoonlijke gegevens te raadplegen en indien nodig te wijzigen.

Naast de communicatie van persoonlijke gegevens door registratie, zal men een gebruikersnaam en een wachtwoord moeten kiezen en voorbereiden. De voornoemde gebruikersnaam en het wachtwoord bieden de Klant toegang tot zowel zijn persoonlijke gegevens als de website via welke hij kan deelnemen aan de verkoop.
De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de persoonlijke gegevens die door hem aan de registratie zijn meegedeeld. Als de persoonlijke gegevens van de klant veranderen, zal de klant deze zelf wijzigen op de website. Autodeknudt is geautoriseerd om het Data Personeel te gebruiken dat recentelijk aan hem is gecommuniceerd.

Autodeknudt en / of openbare functionaris behoudt zich het recht voor om een ​​registratie eenzijdig te weigeren wanneer Autodeknudt van mening is dat de gekozen gebruikersnaam en wachtwoord bijvoorbeeld als beledigend, discriminerend en / of racistisch of om welke reden dan ook die Autodeknudt en / of openbare ambtenaar van toepassing acht. Autodeknudt is tevens eenzijdig gerechtigd om toegang of latere toegang tot de Website te weigeren wanneer een Klant zich niet correct gedraagt ​​of hij begaat of weigert handelingen te stellen waarmee Autodeknudt, Adjudicator en / of andere Klanten, direct of indirect, ondergaat schade in welke vorm dan ook.

 

Artikel 4 - Verkoop van Gré à Gré

Deelname aan een verkoop van Gré à Gré is alleen mogelijk door registratie.
Autodeknudt en / of Adjudicator zullen proberen de Partijen te beschrijven, zoals gespecificeerd in een Flyer en / of op de Website, zo miniem en zo duidelijk mogelijk. Autodeknudt en / of de Adjudicator accepteren geen verantwoordelijkheid voor enige onnauwkeurigheid of falen om een ​​Lot of enige andere schade te beschrijven.

Een partij zal worden verkocht in de staat waarin deze zich bevond ten tijde van de aanbieding met alle zichtbare en verborgen gebreken inbegrepen. Elke klant wordt geacht de volledige kavel te hebben geïnspecteerd. Alle kavels worden verkocht zonder garantie, tenzij de Bijzondere Voorwaarden en / of de Folder en / of Website anders bepalen.

Een klant die het hoogste bod uitbrengt, is de koper. De koper zal per e-mail op de hoogte worden gebracht. Elke aanbieding aan het einde van de toegewezen tijd zal de verlengde tijd van 5 minuten bedragen. Elk aanbod gedaan door een klant is onherroepelijk, onvoorwaardelijk en onvoorwaardelijk, zelfs in geval van een overbod. Alle door klanten uitgegeven offertes blijven geldig totdat Autodeknudt de betaling van de hoogste bieder heeft ontvangen. Autodeknudt en / of de Adjudicator zijn bevoegd om de hoogste uitgebrachte Aanbieding te weigeren zonder de redenen te vermelden waarom de voorlaatste bieding wordt beschouwd als het Hoogste Bod. Als om welke reden dan ook een discussie plaatsvindt over het hoogste Autodeknudt-aanbod en / of de Adjudicator een beslissing neemt zonder verhaal. Als een klant een aanbieding ongepaste heeft gedaan, bijvoorbeeld een aanbieding op een valse partij, kan Autodeknudt op basis van zijn mening en overtuiging de vrijgave van zijn aanbieding autoriseren en deze zo nodig van de website verwijderen.

Autodeknudt en / of de Adjudicator zullen te allen tijde, zelfs tijdens een Verkoop, een minimumaanbieding kunnen doen, de verkoop van het ene jaar naar het volgende kunnen annuleren, opschorten, verlengen of uitstellen. hetzij gedeeltelijk, zonder opgave van redenen, of enige actie ondernemen die naar het oordeel van Autodeknudt noodzakelijk is, zonder de Klant enig recht te geven om enige schadevergoeding te eisen. Als een Minimumaanbieding niet wordt meegedeeld, zal de Verkoop van een Partij op elk moment worden gedaan door een hogere Aanbieding te schrijven; om het systeem van "overbieden" te zijn. Als een minimum bod wordt gecommuniceerd, start de veiling vanaf dit minimum bod.

Elke koper wordt geacht voor zichzelf gekocht te hebben en hiervoor zelf verantwoordelijk te zijn.

Op een vooraf door Autodeknudt en / of de Adjudicator vastgestelde datum of bij gebreke daarvan door een individuele actie van het bovenstaande, zal een toewijzing worden gedaan aan de Klant met de hoogste Aanbieding. Vanaf de uiteindelijke toewijzing van één of meerdere loten, zijn ze voor risico en gevaar van de koper. Autodeknudt en / of de Adjudicator kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vandalisme, brand, storm, waterschade of enige vorm van schade na de definitieve toewijzing.

De bezoeken van een partij vinden plaats tussen normale kantooruren en / of op speciale beursdagen op het Autodeknudt-kantoor en / of op een andere plaats zoals aangegeven op de website en / of folder en / of of speciale voorwaarden. Bij het betreden van de gebouwen en / of terreinen waarop een Kavel zich bevindt, dient de Klant zich te houden aan de instructies van Autodeknudt en / of de Adjudicator. Toegang tot gebouwen en / of terreinen valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant. Autodeknudt en / of de Adjudicator aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fysieke, mentale of andere schade.

Autodeknudt en / of scheidsrechter kunnen het zich veroorloven om elke aanbieding die als onvoldoende is geformuleerd te weerleggen.

 

Artikel 5 - Openbare verkoop

De bepalingen zoals beschreven in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden zijn volledig van toepassing op een Openbare Verkoop. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in artikel 4 en 5 van de Algemene Voorwaarden, zijn de bepalingen van artikel 5 van de Algemene Voorwaarden van toepassing op een Openbare Verkoop. Deelname aan een openbare uitverkoop is alleen mogelijk door registratie of door naleving van hetgeen bepaald is in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

Elke openbare veiling zal worden georganiseerd, voorbereid en uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Autodeknudt. Autodeknudt en / of de Adjudicator zullen te allen tijde, zelfs tijdens een Verkoop, een minimumaanbieding kunnen doen, de verkoop van het ene jaar naar het volgende kunnen annuleren, opschorten, verlengen of uitstellen. of gedeeltelijk, om Partijen te splitsen of te splitsen, zonder enige reden, of om enige actie te ondernemen die naar het oordeel van autodeknudt noodzakelijk is, zonder de Klant het recht te geven om te verzoeken voor enige compensatie.

Om een ​​partij in het openbaar te verkopen, moet deze ofwel genummerd of gemarkeerd zijn. Een partij zal geen deel uitmaken van een openbare verkoop wanneer een nummering en / of markering ontbreekt.

In een openbare verkoop is het mogelijk om, naast de Aanbiedingsprocedure zoals bepaald in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden, te bieden zoals hieronder beschreven. Een partij kan worden verkocht door het gebruik van een startprijs die door Autodeknudt op elk moment kan worden verlaagd totdat een klant, voor wie de laatstgenoemde hoeveelheid aanvaardbaar is, duidelijk bekend zal zijn bij schreeuw, koop deze kavel. De eerste klant die bekend wordt als voormeld, wordt door Autodeknudt aangewezen als koper van deze partij. Als volgens de mening van Autodeknudt verschillende Klanten zich gelijktijdig melden om een ​​Partij te kopen, zal de bovengenoemde procedure vanaf het begin worden herhaald.

De best geprijsde klant is de koper van een of meer partijen en wordt door Autodeknudt op de hoogte gesteld, hetzij per e-mail in het geval van openbare verkoop online, hetzij ter plaatse. Alle openbare verkopen worden begeleid door een deurwaarder die eenzijdig door Autodeknudt en / of de Adjudicator wordt benoemd.

 

Artikel 6 - Betalingen

Zodra een klant wordt aangeduid als koper, is hij verplicht om de aankoopprijs te betalen hetzij door overmaking op de bankrekening van Autodeknudt, zoals vermeld op de website en / of folder en / of de bijzondere voorwaarden door Autodeknudt of een ander betaalmiddel goedgekeurd door Autodeknudt, zoals vermeld op de Website en / of Folder en / of de Bijzondere Voorwaarden. Alle betalingen moeten in Euro worden gedaan. Als betalingen worden gedaan in een andere valuta-eenheid, moet de koper de conversiekosten voor zijn rekening nemen. Betaling van de Aankoopprijs bij een Verkoop moet uiterlijk 2 werkdagen na de definitieve toewijzing plaatsvinden. Kopers buiten de Belgische grenzen mogen geen contant of cheque betalen. Als de betaling van een Verkoop niet binnen de gestelde termijn wordt ontvangen zoals uiteengezet of binnen de periode bepaald in de Bijzondere Voorwaarden, moet de Koper late rente betalen, die wordt beoordeeld op 9,5% per jaar. . De regeling van een opname, zoals hieronder bepaald, is van toepassing als Autodeknudt in het geval van Verkoop geen betaling ontvangt binnen de bovengenoemde periode of binnen de periode zoals gespecificeerd in de Bijzondere Voorwaarden. Autodeknudt en / of de Adjudicator zijn vrij om een ​​van de bovenstaande methoden te kiezen.

In geval van weigering of insolventie van de Koper om de betaling van de Aankoopprijs te betalen (hierna aangeduid als "Buyer Dedit"), zullen de Adjudicator en / of Autodeknudt de mogelijkheid hebben om de Kavel te verlenen aan de Klant die het tweede hoge aanbod, om de kavel in een uitverkoop te vervangen. De Dedit-koper is aansprakelijk voor alle geleden schade, waaronder, maar niet beperkt tot, de kosten voor een nieuwe verkoop en het verschil tussen het hoogste bod dat vervolgens is ontvangen en het bod dat is uitgegeven door de specifieke koper.
Autodeknudt heeft het recht een Dedicated Buyer van deze bestanden te krassen en / of af te weren.

Een EU-koper is niet verplicht btw te betalen over de aankoop van een of meer partijen als de EU-koper op het moment van de verwijdering van de partij een schriftelijke verklaring in 'ziel en geweten' verzendt naar Autodeknudt betreffende de uitvoer van de partij buiten het land waar de verkoop plaatsvond (ook "intracommunautair verkeer" genoemd). Niet-belastingplichtige kopers, zijnde personen en niet-EU-kopers, die rechtspersonen zijn buiten de Europese Unie, moeten nog steeds btw betalen over de gekochte loten. Na ontvangst van een geldig exportdocument zullen niet-EU-kopers de betaalde btw binnen 15 dagen na ontvangst van het bovengenoemde document terugbetalen.

Een factuur of een gunningsdocument, hetzij door Lot of collectief voor alle Partijen, wordt door Autodeknudt gemaakt en aan de Klant verstrekt op de dag van levering van de Kavel, zoals bepaald in Artikel 7 van de Algemene Voorwaarden, na volledige betaling. en ontvangst van de aankoopprijs. De Adjudicator geeft een factuur uit als een gunningsdocument wordt ingediend en verzendt de factuur per post naar de Koper op het adres dat bij Autodeknudt en / of de Adjudicator bekend is.

De titel van de eigenaar gaat over op de koper zodra de koopprijs volledig en zonder vooroordeel door Autodeknudt is betaald en ontvangen.

 

Artikel 7 - Verzameling / levering

De koper kan de kavel verwijderen zodra hij aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, zoals bepaald in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
In een Gré à Gré-verkoop moet de koper de kavel verwijderen binnen vijf (5) dagen, na de definitieve toewijzing, op het kantoor van Autodeknudt of op een andere plaats waar de kavel zich op dat moment bevindt.
In een openbare verkoop moet de kavel worden verwijderd binnen de termijn zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden.
Autodeknudt en / of de Adjudicator is bevoegd om de Partijen te verplaatsen, op te slaan, af te leveren en / of te verwijderen voor rekening en risico van de Koper indien hij de Partij (en) niet binnen de deadline heeft verwijderd verwacht.

Als een of meer Partijen de andere Partijen bemoeilijken en / of onmogelijk maken, roepen Autodeknudt en / of de Adjudicator de Koper van deze Partijen per e-mail en / of aangetekende brief en / of normale brief op, tot de laatste adres bekend bij Autodeknudt en / of de Adjudicator, om onmiddellijk deze, zoals in de bovengenoemde brief gespecificeerd wordt, te verwijderen.

De Koper zal de Kavel op een professionele en zorgvuldige manier verwijderen voor zijn rekening en risico, zonder schade aan te richten aan gebouwen en / of andere Kavels. Tijdens het ophalen is de koper verantwoordelijk voor eventuele schade en garanties voor al deze medewerkers, onderaannemers, vertegenwoordigers en / of helpers.

Alle kosten in verband met evacuatie, transport, demontage, sloop en alle andere kosten van wederverkoop en / of verzameling van een kavel zullen voor rekening van de koper zijn.

Het is verboden om te slijpen, lassen, demonteren of andere activiteiten uit te voeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodeknudt en / of de Adjudicator en op voorwaarde dat de Koper schriftelijk kan aantonen dat hij voldoende verzekerd is tegen enige schade. mogelijk te maken. Autodeknudt en / of de Adjudicator is bevoegd om van de Koper een aanbetaling van een aanbetaling te verlangen voorafgaand aan de verwijdering van de Partij indien, naar het oordeel van Autodeknudt en / of de Adjudicator, dit noodzakelijk is om een beveiliging tegen de betaling van een potentiële schade.

Autodeknudt en / of de Adjudicator is bevoegd om de Verkoop van een of meer Partijen te ontbinden als een of meer Partijen niet kunnen worden verwijderd wegens een claim van een derde partij en / of het feit dat de verwijdering onaanvaardbare schade aan de gebouwen en / of terreinen waar de kavel zich bevindt kan veroorzaken en / of de verhuizing kan als problematisch worden beschouwd. De Koper wordt per aangetekend schrijven van Autodeknudt en / of de Adjudicator op de hoogte gebracht en is niet verplicht om de ontvangen bedragen voor de verkoop van deze kavels terug te betalen.

 

Artikel 8 - Solvabiliteit

Autodeknudt en / of de Adjudicator is bevoegd om contact op te nemen met de Cliënten en hen te vragen hun solvabiliteit te tonen of in het geval van een Verkoop om hen te vragen een bedrag als zekerheid over te dragen. Autodeknudt en / of de Adjudicator mogen een Klant uitsluiten van een Verkoop als deze Klant een dergelijk verzoek weigert en / of weigert een aanbetaling te doen.
Autodeknudt en / of de Adjudicator betalen geen rente over de bedragen die aan hen zijn betaald.

 

Artikel 9 - Openbare verkoop zonder online registratie

U kunt deelnemen aan een openbare verkoop zonder registratie, op voorwaarde dat de deelnemer zich voldoende kan identificeren op het moment van de openbare verkoop. Voor particulieren is een geldige identiteitskaart vereist en voor rechtspersonen moet een geldig BTW-nummer en / of registratienummer in de wet worden vermeld, samen met een document waarin wordt aangegeven dat de potentiële deelnemer de rechtspersoon geldig kan binden ( volmachten, statuten, enz.).

De aanwezige overheidsfunctionaris heeft de mogelijkheid om door externe gegevens van banken, enz., De voornoemde identiteitsgegevens van een potentiële deelnemer te verifiëren. Autodeknudt en / of de Adjudicator is bevoegd om deelname aan een Openbare Verkoop van een potentiële deelnemer te weigeren zonder opgave van redenen.

Autodeknudt is geautoriseerd om de persoonlijke gegevens die door een potentiële deelnemer zijn verstrekt, in zijn bestanden te integreren en op te slaan.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

Autodeknudt staat niet in voor enige schade, direct en / of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de Website, behalve in gevallen waarin de schade opzettelijk is veroorzaakt door Autodeknudt.

Door registratie aanvaardt de klant de technische gebreken, waaronder, maar niet beperkt tot, de totale of gedeeltelijke onmogelijkheid om toegang tot de website te krijgen, het niet kunnen uitbrengen van aanbiedingen of geen communicatie van de laatste Aanbiedingen via de Website als gevolg van software of andere problemen en de bijzondere omstandigheden die gepaard gaan met een Verkoop via de Website.

Autodeknudt staat niet in voor verlies van gegevens, schade, directe of indirecte, onwettige toegang, direct of indirect, tot gegevens of verspreiding van virussen of ander onwettig programma of enige gevolgen die kunnen optreden na het gebruik van de Website.

Autodeknudt en / of de Adjudicator staan ​​niet in voor enig verlies, direct of indirect, als gevolg van onnauwkeurige, onvolledige of oneerlijke informatie over een Partij op de Website en / of in een Leaflet.

De mogelijkheid om een ​​beroep te doen op derden en / of door te verwijzen naar derden via weblinks of anderszins kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid van Autodeknudt en / of de Adjudicator.

De aansprakelijkheid van Autodeknudt is altijd beperkt tot het bedrag waarop de verzekering van Autodeknudt recht geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico en is beperkt tot het bedrag van de reparatie, schade, op factuur, het laagste zal d applicatie. Autodeknudt kan zich niet op deze beperking beroepen in geval van nalatigheid en / of opzettelijk.

 

Artikel 11 - Vertrouwelijkheid

Alle informatie die wordt meegedeeld door een van de partijen en die als vertrouwelijk wordt beschouwd en aangemerkt, kan niet worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Deze informatie kan alleen worden gecommuniceerd aan werknemers of adviseurs onder dezelfde vertrouwelijkheidsbeperking.

De huidige vereiste voor vertrouwelijke informatie is niet van toepassing op informatie die al bekend is of zal zijn, al in het legale bezit is van een partij voordat deze door de andere partij is ontvangen, die is geschreven door zichzelf, die is ontwikkeld door de ontvanger van de informatie of die moet worden gepubliceerd vanwege een rechterlijke beslissing en / of vanwege de wet.

 

Artikel 12 - Diverse bepalingen

Voor alle zaken met betrekking tot een openbare verkoop en / of een verkoop van Gré-à-Gré moeten de klanten en / of de kopers hun huis hebben gekozen in het kantoor van Autodeknudt, zoals aangegeven op de website.

In geval van dispariteit, onnauwkeurigheid of tegenspraak tussen de Belgische Algemene Voorwaarden en / of de Belgische Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden en / of de Bijzondere Voorwaarden in een andere taal, prevaleren de Belgische voorwaarden.

Eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden en / of Bijzondere Voorwaarden kunnen door Autodeknudt per e-mail en / of normaal schrijven aan de Klant worden verzonden en het wordt geacht deze te hebben aanvaard, behoudens uitdrukkelijk verzet van de Klant in één (1) ) werkdag na verzending van de e-mail en binnen drie (3) werkdagen na de verzending van een normale brief. Indien de Klant bezwaar maakt tegen een wijziging van de Algemene Voorwaarden en / of Bijzondere Voorwaarden, zal de toegang tot de Website worden geweigerd.

De Klant heeft geen toestemming om de Overeenkomst of de rechten en / of verplichtingen die daaruit voortvloeien aan de derde partij toe te wijzen.

Alle eerdere toezeggingen, schriftelijk of mondeling, zullen worden ingediend en vervangen door de Algemene Voorwaarden en / of de Bijzondere Voorwaarden in kwestie.

Indien een van de definities van de Algemene Voorwaarden en / of de Bijzondere Voorwaarden in kwestie ongeldig blijken te zijn, heeft dit geen effect op de Algemene Voorwaarden en / of de Algemene Bijzondere Voorwaarden. De ongeldige definitie zal worden vervangen door een andere definitie die een betekenis zal hebben die vergelijkbaar is met de ongeldige definitie.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Voor alle geschillen met betrekking tot de interpretatie en / of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en / of deze Bijzondere Voorwaarden zijn alleen de rechtbanken van Doornik bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. De algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden in kwestie zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.